Shahzada Azam
Partner & Technology Adviser
Yasir Sheikh
Engineering Manager
Wahaj Ashfaq
Senior Software Developer
Farhat Baig
Software Developer
Ali Hassan
Software Developer
Hasan Rafaqat
Junior Software Developer